Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

WYKAZUJE:
•    Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
•    Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
•    Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
•    Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
•    Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
•    Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współpracować z innymi)
•    Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
•    Samodzielność
•    Odporność na stres
POSIADA:
•    Zdolność do obdarzania nauczycielki i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób
•    Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
•    Podstawową wiedzę o świecie
ROZUMIE, ZNA:
•    Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
•    Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
•    Zasady kultury postępowania
•    Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
•    Potrzebę szanowania przyrody i środowiska
NIE OBAWIA SIĘ:
•    Występować publicznie
•    Reprezentować grupę, przedszkole
•    Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
•    Wykazywać inicjatywę w działaniu
•    Wyrażania swoich uczuć


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz.17) dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno:
1.    W obszarze kształtowania umiejętności społecznych dzieci, porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych dziecko kończące przedszkole powinno:
•    obdarzać uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują,
•    grzecznie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy,
•    przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych,
•    w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych i przewidywać skutki własnych zachowań,
•    wiedzieć, że nie należy się chwalić bogactwem i dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach,
•    umieć się przedstawić, podać swoje imię, nazwisko i adres, oraz wiedzieć komu może przekazywać takie informacje.
2.    W obszarze kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażania do utrzymywaniu ładu i porządku dziecko kończące przedszkole powinno:
•    poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby,
•    właściwie zachować się przy stole podczas posiłków,
•    nakrywać do stołu i sprzątać po sobie,
•    samodzielnie korzystać z toalety,
•    samodzielnie ubierać i rozbierać się,
•    dbać o rzeczy osobiste, nie narażać rzeczy osobistych na zgubienie czy kradzież,
•    utrzymywać porządek w swoim otoczeniu.
3.    W obszarze wspomagania rozwoju mowy dziecko kończące przedszkole powinno:
•    zwracać się bezpośrednio do rozmówcy, starać się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
•    mówić płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji,
•    uważnie słuchać, pytać o niezrozumiałe fakty i formułować dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach,
•    w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach i decyzjach.
4.    W obszarze wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia dziecko kończące przedszkole powinno:
•    przewidywać w miarę swoich możliwości jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach),
•    grupować obiekty w sensowny sposób i formułować uogólnienia typu: to do tego pasuje,
•    starać się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbować przewidywać, co się może zdarzyć.
5.    W obszarze wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dziecko kończące przedszkole powinno:
•    dbać o swoje zdrowie, orientować się w zasadach zdrowego żywienia,
•    dostrzegać związek pomiędzy chorobą a leczeniem,
•    poddawać się leczeniu,
•    być sprawnym fizycznie, uczestniczyć w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, itp.
6.    W obszarze wdrażania dziecka do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wychowanek kończący przedszkole powinien:
•    wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, gdzie może otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić,
•    orientować się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu,
•    znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt oraz unikać ich,
•    wiedzieć, że nie można samodzielnie zażywać leków i stosować środków chemicznych,
•    próbować samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu, mieć rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
7.    W obszarze wychowania przez sztukę - dziecko widzem i aktorem, wychowanek kończący przedszkole powinien:
•    wiedzieć, jak należy się zachować na uroczystościach,
•    odgrywać role w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem,
•    umieć posługiwać się rekwizytami.
8.    W obszarze wychowania przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec, dziecko kończące przedszkole powinno:
•    śpiewać piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe,
•    chętnie uczestniczyć w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu,
•    dostrzegać zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyrazić go pląsając lub tańcząc,
•    tworzyć muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także improwizować ją ruchem,
•    w skupieniu słuchać muzyki, w tym także muzyki poważnej.
9.    W obszarze wychowania przez sztukę, różne formy plastyczne, dziecko kończące przedszkole powinno:
•    przejawiać, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu,
•    umieć się wypowiadać w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych,
•    wykazywać zainteresowanie malarstwem, rzeźbą, architekturą (w tym architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
10.    W obszarze wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych dziecko kończące naukę w przedszkolu powinno:
•    wznosić konstrukcje z klocków i tworzyć kompozycje z różnorodnych materiałów,
•    mieć poczucie sprawstwa, używać właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania,
•    interesować się urządzeniami technicznymi, próbować zrozumieć jak one działają i zachowywać ostrożność przy korzystaniu z nich.
11.    W obszarze pomagania dzieciom w zrozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń dziecko kończące przedszkole powinno:
•    rozpoznawać i nazywać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku,
•    podejmować rozsądne decyzje i nie narażać się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
•    wiedzieć o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji,
•    stosować się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
12.    W obszarze wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt dziecko kończące przedszkole powinno:
•    wymieniać rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych (na łące, w lesie),
•    wiedzieć, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin,
•    potrafić wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku,
•    wiedzieć w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im.
13.    . W obszarze wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną dziecko kończące przedszkole powinno:
•    liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego,
•    wyznaczać wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych,
•    ustalać równoliczność dwóch zbiorów, a także posługiwać się liczebnikami porządkowymi,
•    rozróżniać stronę prawą od lewej, określać kierunki i ustalać położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów,
•    wiedzieć na czym polega pomiar długości i znać proste sposoby mierzenia,
•    znać stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
14.    . W obszarze kształtowania gotowości do nauki pisania i czytania dziecko kończące przedszkole powinno:
•    potrafić określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru,
•    rozumieć polecenia typu: narysuj kółko w lewym rogu kartki,
•    potrafić uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach,
•    dysponować sprawnością rąk oraz współpracą ręki i oka potrzebną do rysownia, wycinania i nauki pisania,
•    interesować się czytaniem i pisaniem,
•    być gotowe do nauki pisania i czytania,
•    słuchać, np. opowiadań i rozmawiać o nich, interesować się książkami,
•    układać krótkie zdania, dzielić zdania na wyrazy, dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,
•    rozumieć sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli.
15.    W obszarze wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego dziecko kończące przedszkole powinno:
•    wymieniać imiona i nazwiska swoich bliskich,
•    wiedzieć gdzie pracują, czym się zajmują,
•    znać nazwę miejscowości, w której mieszka,
•    znać ważniejsze instytucje i orientować się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby (policjanta, strażaka),
•    wiedzieć, jakiej jest narodowości,
•    znać nazwę państwa i stolicę, nazywać godło i flagę państwową, znać polski hymn i wiedzieć, że Polska należy do UE,
•    wiedzieć, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na narodowość, płeć, kolor skóry.
Wymagań odnośnie dziecka kończącego przedszkole jak widać, jest dużo. Dlatego jedynie łącząc wysiłki przedszkola i rodziny możemy odnieść sukces i spełnić wytyczne MEN w stosunku do dzieci.

 
Używamy cookies w celu prowadzenia anonimowych statystyk oraz w celu prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w twojej przeglądarce. Zrozumiałem. Nie pokazuj więcej tej informacji.